Du är här:// Startsidan / Vuxna / Lagstiftning

Lagstiftning

Hälso- och Sjukvårdlagen om rehabilitering

Lagen innebär en skyldighet för kommuner och landsting att tillhandahålla habilitering och rehabilitering (SFS1982:763, SFS1993:391) I förarbetet till denna lag

(SOU)1991:46), Regeringens proposition 1992/93:159 definieras habilitering och rehabilitering på följande sätt.

"Med habilitering avses att vid nedsättning eller förlust av någon funktion efter medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom genom planerade och från flera kompetensområden sammansatta åtgärder allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hos den enskilde

Med rehabilitering avses att, vid nedsättning eller förlust av någon funktion eller skada/sjukdom, genom planerade och från flera områden sammansatta åtgärder, allsidigt främja att den enskilde återvinner bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Såväl habilitering som rehabilitering är målinriktade processer som förutsätter den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras"

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö, vid sjukfrånvaro och rehabilitering har ökat mer och mer och regleras i olika lagar.
Bestämmelser om arbetsmiljön finns bland annat i arbetsmiljölagen (1977:1150, AML), som är en ramlag. I denna lag finns grundläggande regler om arbetsmiljöns utformning. Tillsynsmyndighet är Arbetsmiljöverket/ Arbetsmiljöinspektionen.

Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering finns i lagen om allmän försäkring (1962:381 AFL). Tillsynsmyndighet är Försäkringskassan.

Arbetsgivaren har också ett arbetsrättsligt ansvar för en anställd vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Bestämmelser om detta finns i lagen om anställningsskydd (1982:80, LAS).

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan